En utilitzar el present Lloc Web, i, en particular, els serveis prestats per aquesta, així com al comunicar-se electrònicament amb FILMCLUB, es recullen i tracten les dades personals de cada usuari, el tractament dels quals es regeix per la present política de privacitat ( “Política de Privadesa“). Tots els termes que consten escrits en majúscules en aquesta política de privacitat tindran el significat que s’estableix a les Condicions d’Ús (que poden consultar-se en aquest enllaç Condicions d’ús), tret que estiguin expressament definits en la present Política de Privacitat.

Les dades personals que l’Usuari faciliti tant en el moment de registrar-se al lloc web com amb posterioritat, així com les actualitzacions dels mateixos (les “Dades Personals“), seran tractades per FILMCLUB, amb domicili a Carme 42 3º1ª, 08001 Barcelona , i el comitè de protecció de dades pot contactar-se en data.protection@filmclub.click.

Les Dades Personals de l’Usuari seran tractades per a les següents finalitats:

Per gestionar el registre dels Usuaris en l’Aplicació i poder controlar el desenvolupament i compliment de la relació contractual establerta entre el mateix i FILMCLUB, de conformitat tot això amb les condicions d’ús;

Respondre a les consultes que puguin remetre els Usuaris en relació amb el Lloc Web i el seu contingut;

Si ho sol·licita, per remetre-li publicitat, fins i tot per mitjans electrònics, sobre els productes i serveis de FILMCLUB que puguin ser de l’interès de l’Usuari.

La base jurídica del tractament és l’execució de la relació contractual entre l’Usuari i FILMCLUB en els termes especificats en les condicions d’ús, sent el tractament de les Dades Personals estrictament necessari per a poder utilitzar el Lloc Web i, per tant, poder-se beneficiar d’ els serveis que es posen a disposició dels Usuaris a través de la mateixa. Pel que fa a l’enviament de comunicacions comercials electròniques, la base jurídica és el propi consentiment prestat per l’Usuari, el qual podrà revocar en qualsevol moment sense que això afecti la prestació del servei ofert per FILMCLUB.

FILMCLUB, podrà comunicar les Dades Personals dels Usuaris quan així se li requereixi per llei, per a la defensa dels seus drets i interessos legítims, o quan calgui en compliment dels serveis contractats per l’Usuari. De la mateixa manera, FILMCLUB es val de terceres empreses per a la prestació de determinats serveis disponibles a través del lloc web, com ara serveis de gestió de relacions amb els clients, allotjament web, i suport tècnic i informàtic. En qualsevol cas, les seves dades seran tractades amb un nivell de protecció d’acord a les normes aplicables sobre Protecció de Dades i no se sotmetran a decisions automatitzades.

FILMCLUB conservarà les Dades Personals dels Usuaris mentre l’Usuari tingui la condició d’Usuari registrat en el Lloc Web, sent les dades personals conservades amb posterioritat a la finalització de la relació contractual durant un termini de cinc anys, per tal d’atendre les responsabilitats que es puguin derivar de la mateixa. En particular, les dades necessàries per a remetre-li comunicacions comercials electròniques seran tractats en tant l’Usuari no revoqui el consentiment que ha prestat i, un cop s’hagi retirat el mateix, durant un termini de tres anys per respondre per les responsabilitats que puguin haver-se originat. Per la seva banda, la informació relativa a les consultes es conservarà, un cop resolta la mateixa, durant un termini màxim d’un any. En tot cas, quan les Dades Personals no siguin necessaris per al fi per al qual van ser recollides i mentre no es procedeixi a la cancel·lació definitiva dels mateixos, es conservaran de forma bloquejada.

Els Usuaris tenen dret, en els termes reconeguts per la legislació vigent, a accedir a les seves dades personals, sol·licitar la rectificació o supressió dels mateixos, demanar que es limiti el tractament, o oposar-se a aquell, així com el dret a obtenir la portabilitat de les seves Dades Personals ia revocar el consentiment donat en relació amb l’enviament de comunicacions comercials electròniques sense que això afecti la prestació dels serveis oferts a través del lloc web. Amb aquesta finalitat, podran posar-se en contacte amb FILMCLUB a través d’data.protection@filmclub.click. Així mateix, l’Usuari podrà presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades o una altra autoritat competent.

L’Usuari es compromet a notificar qualsevol canvi o modificació de les Dades Personals que hagi facilitat. Qualsevol pèrdua o dany causat al lloc web, a FILMCLUB, o de qualsevol tercer mitjançant la comunicació d’informació errònia, inexacta o incompleta, serà responsabilitat única i exclusiva de l’Usuari.