1. INTRODUCCIÓ

Associació Educativa i Cultural Sahrazad (en endavant, “FILMCLUB“) és una Associació de nacionalitat espanyola domiciliada a carrer Carme 42 3º1ª, 08001 Barcelona, amb C.I.F./V.A.T. G-66262635 i el correu electrònic de contacte és hola@filmclub.click.

FILMCLUB és titular o llicenciatari de tots els drets de propietat intel·lectual o de qualsevol altre tipus sobre el lloc web de FILMCLUB (en endavant, “Lloc Web“), l’accés i ús pels usuaris (en endavant, “Usuari” o “Usuaris “) està subjecte a les presents condicions d’ús (en endavant,” Condicions d’ús “) i seran complementades amb qualsevol altres textos legals que regulin qualsevol funcionalitat, servei, procés, aplicació, plataforma o mitjans necessaris per a l’ús del lloc web.

Li preguem que llegeixi les condicions d’ús atentament. El fet d’accedir al lloc web i utilitzar els materials continguts en el mateix implica que vostè ha llegit i accepta, sense cap reserva, les presents Condicions d’Ús. En cas de no estar d’acord amb tot o part d’aquestes Condicions d’Ús, l’Usuari ha d’abstenir d’utilitzar el Lloc Web.

2. OBJECTE

El lloc web té per objecte explicar i informar sobre el projecte de FILMCLUB, els serveis que ofereix i com participar-hi. L’Usuari ha de tenir en compte que tal material pogués no reflectir l’estat més recent sobre les qüestions analitzades. No suposa una recomanació per dur a terme un registre i cap dels seus termes es pot interpretar com una recomanació en un o altre sentit. Així mateix, FILMCLUB es reserva el dret a modificar, ampliar o reduir el material ofert a través del lloc web en qualsevol moment, posant-ho en coneixement dels Usuaris.

El material contingut en el lloc web no pot servir, en cap cas, de substitutiu de l’assessorament de qualsevol naturalesa. L’accés a aquest material no pretén constituir ni implica relació de confiança o professional entre FILMCLUB i l’Usuari del Lloc Web. Per això, l’Usuari no ha d’actuar sobre la base de la informació continguda en les mateixes, sense recórrer prèviament al corresponent assessorament professional. Així mateix, l’Usuari no ha d’enviar a FILMCLUB cap tipus d’informació confidencial sense haver-ho consultat prèviament amb algun dels nostres advocats i haver rebut autorització per a remetre aquesta informació.

Per a l’ús d’algunes funcionalitats que ofereix el Lloc Web, es requereix iniciar sessió o registrar-se. Per iniciar sessió, els Usuaris necessiten un compte d’usuari. Si els Usuaris ja disposen de la mateixa, poden iniciar sessió amb les seves dades d’accés. Altrament, els Usuaris han de registrar-se com nous Usuaris en el Lloc Web.

En aquest sentit, i sense perjudici dels exposat en els paràgrafs anteriors, FILMCLUB atorga una llicència no exclusiva, no subllicenciable, intransferible als Usuaris per utilitzar el Lloc Web, el seu contingut i les funcionalitats disponibles, que estaran subjectes a la resta de termes inclosos en les presents condicions d’ús, així com a qualssevol altres termes d’ús ia la normativa aplicable.

FILMCLUB no assumeix cap responsabilitat davant dels seus Usuaris de les pèrdues, responsabilitats, danys i perjudicis, costos (inclosos els costos legals), sancions, multes, penalitzacions i despeses (inclosos els interessos) de qualsevol classe derivades, directament o indirectament, de l’ús de la informació o de l’adopció de decisions basades en ella o relacionades de qualsevol altra manera amb aquesta.

3. COMPTE D’USUARIS

Per poder beneficiar-se d’alguns dels serveis oferts pel lloc web, l’Usuari haurà de registrar-se i crear prèviament un compte d’usuari (la “Compte d’Usuari“).

A aquest efecte, l’Usuari ha d’emplenar el formulari facilitat, i és responsable de la veracitat, exactitud i autenticitat de les dades facilitades. En aquest sentit, l’Usuari assumeix el compromís de mantenir actualitzada la seva informació continguda en el seu Compte d’Usuari.

En crear el Compte d’Usuari, el Usuari haurà d’acceptar les presents Condicions d’Ús i qualssevol altres condicions d’ús dels serveis o polítiques de privacitat i de cookies que siguin aplicables.

FILMCLUB no es farà responsable de qualsevol dany produït com a conseqüència d’escollir una contrasenya inadequada o no protegir les contrasenyes correctes, la qual cosa suposarà un incompliment de les condicions d’ús, ni dels danys ocasionats per terceres persones que tinguin accés al Compte d’Usuari dels Usuaris, amb independència de si compten amb autorització dels Usuaris en qüestió.

4. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els drets de propietat intel·lectual i industrial, així com tota la informació continguda en el Lloc Web (inclosa la seva informació, textos, dades, imatges, gràfics, dissenys, codi font, programari, marques, estructures de navegació, bases de dades, etc. . i qualsevol altre contingut que en la mateixa aparegui) són titularitat de FILMCLUB i / o els seus llicenciants.

FILMCLUB atorga una llicència no exclusiva, no sub-llicenciable, ni transferible als Usuaris per utilitzar el Lloc Web en la seva versió actual, que estarà subjecta a la resta dels termes inclosos en les presents condicions d’ús, així com a qualssevol altres termes de ús i legislació aplicables. L’Usuari queda, únicament, autoritzat per visualitzar i obtenir una còpia privada temporal dels continguts per al seu exclusiu ús personal i privat en els seus sistemes informàtics (programari i maquinari) però no autoritza que siguin posteriorment cedits a tercers. Amb les excepcions anteriors, l’Usuari no podrà modificar ni reproduir, ni en part ni en la seva totalitat, aquesta informació, sense el consentiment exprés i per escrit de FILMCLUB.

Mitjançant aquestes Condicions d’Ús no es cedeix cap dret de propietat intel·lectual o industrial, com ara drets d’autor, marques, dissenys o altres drets, sobre el lloc web ni sobre cap dels seus elements integrants, excepte per la llicència d’ús limitada que es concedeix als Usuaris per utilitzar el Lloc Web en els termes aquí previstos.

En aquest sentit, queda expressament prohibit a l’Usuari la reproducció, transmissió, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció, reutilització, explotació o la utilització de qualsevol naturalesa, per qualsevol mitjà o procediment, de qualsevol d’ells, llevat els casos que estigui legalment permès o sigui autoritzat de forma expressa i per escrit per FILMCLUB.

Els Usuaris concedeixen a FILMCLUB un dret d’ús no exclusiu, il·limitat, íntegre, transferible, gratuït i susceptible de subllicència, sobre les dades que no siguin de caràcter personal o aquells dades la referència personal hagi estat suprimida (dades anonimitzades).

5. MODIFICACIONS DE LES CONDICIONS D’ÚS

FILMCLUB es reserva el dret de modificar o actualitzar les presents Condicions d’Ús en qualsevol moment, així com qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer al Lloc Web. L’Usuari serà informat expressament, en un termini raonable, sobre qualsevol canvi en les condicions d’ús del lloc web. En aquest sentit, l’Usuari trobarà la versió vigent de les presents Condicions d’Ús en el Lloc Web.

6. ÚS INCORRECTE

Amb caràcter general, l’Usuari s’obliga al compliment de les presents condicions d’ús, així com a complir les especials advertències o instruccions d’ús contingudes en les mateixes i obrar sempre conforme a la Llei en vigor, la moral, els bons costums ia les exigències de la bona fe i l’ordre públic establert, emprant la diligència deguda, i abstenint-se d’utilitzar el Lloc Web de qualsevol forma que pugui impedir, danyar o deteriorar el normal funcionament del mateix, els béns o drets de FILMCLUB, la resta d’Usuaris o, en general, de qualsevol tercer.

Concretament, i sense que això impliqui cap restricció a l’apartat anterior, l’Usuari s’obliga a:

a) Facilitar informació veraç sobre les dades sol·licitades en els formularis facilitats per FILMCLUB per a l’accés a determinats continguts o serveis oferts a través del lloc web i a mantenir-les actualitzades. FILMCLUB es reserva la facultat, sense perjudici d’altres mesures legals a la seva disposició, de retirar, denegar o suspendre l’accés al lloc web en cas que les dades proporcionades siguin o puguin ser falses, inexactes o enganyoses. En qualsevol cas, l’Usuari serà plenament responsable d’aquelles dades o continguts que transmeti o comuniqui a FILMCLUB. En aquest sentit, l’Usuari assumeix la responsabilitat pels danys i perjudicis que es puguin derivar d’un ús indegut dels mateixos.

b) No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el Lloc Web cap programa, dades, virus, codi, o qualsevol altre dispositiu electrònic o físic que sigui susceptible de causar danys en el mateix, en qualsevol dels serveis, o en qualsevol dels equips, sistemes o xarxes de FILMCLUB, de qualsevol altre Usuari, o, en general, de qualsevol tercer.

c) No alterar, copiar, descarregar, modificar, descompilar, desacoblar, realitzar enginyeria inversa, atorgar llicències, arrendar, vendre o imitar el Lloc Web, els seus continguts o el seu programari de base.

d) No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el Lloc Web qualsevol contingut que infringeixi drets de propietat industrial i / o intel·lectual o secrets empresarials de tercers, ni en general cap contingut del qual no ostentés, de conformitat amb la llei, el dret a posar-lo a disposició de tercer.

FILMCLUB es reserva el dret a bloquejar l’accés a certs serveis del lloc web a qualsevol usuari que infringeixi les presents Condicions d’Ús, els drets de tercers o la legislació aplicable i, en particular, els compromisos estipulats en la present clàusula. FILMCLUB conservarà tots els altres drets addicionals que poguessin correspondre davant l’Usuari, en especial els referents a l’inici de procediments penals o civils.

7. NOTIFICACIÓ D’INCIDÈNCIES I POSSIBLES INFRACCIONS

FILMCLUB respecta els drets de tercers i la legislació aplicable. L’usuari del lloc web està obligat a fer el mateix. Queda totalment prohibit l’accés al Lloc Web amb finalitats il·lícites o nocius i que afecten directament o indirectament a FILMCLUB o a tercers.

En cas de trobar incidències tècniques en el funcionament del lloc web o si en alguna de les diferents seccions trobés errors, inexactituds o continguts contraris a la legislació, pot posar-se en contacte amb hola@filmclub.click.

8. SERVEI I EXCLUSIÓ DE GARANTIA

FILMCLUB farà tot el raonable per a procurar el correcte funcionament del lloc web. No obstant això, FILMCLUB no pot assegurar l’absència d’interrupcions del servei amb la finalitat de realitzar tasques de reparació o manteniment del lloc web, o de manca de cobertura o errades en els equips, o de les xarxes necessàries per a la transmissió de dades, que són alienes al seu control. FILMCLUB prendrà les mesures adequades per reduir aquestes interrupcions.

Encara FILMCLUB farà tot el raonable perquè la informació continguda en el Lloc Web sigui precisa, correcta i estigui actualitzada, s’ha de considerar que aquesta informació només té caràcter indicatiu i, per tant, tindrà com a únic objectiu constituir un element orientatiu per facilitar dades generals , no informació detallada ni específica sobre els productes i serveis que apareixen al lloc web. En aquest sentit, aquesta informació pot estar subjecta a canvis i no s’ha d’entendre que representa una oferta ferma, promoció o comercialització de productes o serveis relacionats amb FILMCLUB.

9. RESPONSABILITATS

L’Usuari s’obliga, mitjançant el seu accés al lloc web, a utilitzar-acord amb la Llei, responent davant FILMCLUB i davant de tercers, de qualsevol dany o perjudici que pogués causar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació. En aquest sentit, FILMCLUB no es fa responsable de cap dany o alteració en els equips de l’Usuari com a resultat de la instal·lació o l’ús del lloc web.

En qualsevol cas, l’Usuari serà plenament responsable d’aquelles dades o continguts que transmeti o comuniqui a FILMCLUB.

FILMCLUB no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir ni dels possibles danys que puguin causar-se al dispositiu de l’Usuari (maquinari i programari) o als fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, com a conseqüència de la presència de virus en el dispositiu de l’Usuari utilitzat per a la connexió als serveis i continguts del lloc web, d’un mal funcionament d’Internet, d’avaries telefòniques, interferències, omissions o desconnexions en el funcionament operatiu del lloc web motivats per causes alienes a FILMCLUB.

Els serveis oferts a través del lloc web poden implicar consum de dades. FILMCLUB no es fa responsable dels costos derivats de la comunicació i enviament de dades o de la connexió a Internet en què incorri l’Usuari (per a més informació consulti amb el seu operador).

Aquest lloc web pot contenir enllaços a altres llocs web i incorporar informació o serveis obtinguts de tercers, a fi de facilitar l’accés de l’Usuari a la informació d’empreses col·laboradores o patrocinadores. FILMCLUB no es responsabilitza del seu contingut, el seu funcionament o de la transmissió rebuda per part d’aquests tercers. FILMCLUB ofereix a l’Usuari aquests enllaços i informació i / o serveis únicament per a la comoditat de l’Usuari, i és responsabilitat del mateix llegir i acceptar els termes d’ús i polítiques de privacitat publicats en els llocs web o aplicacions vinculats.

Així mateix, FILMCLUB no pot controlar la informació, continguts, productes o serveis facilitats per tercers que tinguin establerts enllaços amb destinació al lloc web. En conseqüència, FILMCLUB no assumeix cap tipus de responsabilitat que pugui derivar de l’ús per part de l’Usuari de funcionalitats, tecnologies, serveis o plataformes de tercers. En aquest sentit, l’Usuari es compromet a mantenir a FILMCLUB indemne de qualsevol responsabilitat o pagament dels danys i perjudicis com a conseqüència d’infraccions o incidents relacionats amb l’ús d’aquestes funcionalitats, tecnologies, serveis o plataformes de tercers, tot i estar disponibles a través del lloc web.

FILMCLUB no garanteix sota cap extrem que els Usuaris utilitzin el Lloc Web de conformitat amb la Llei, les presents Condicions d’Ús, la moral, els bons costums generalment acceptats i l’ordre públic, ni tampoc que ho facin de forma diligent i prudent. En conseqüència, FILMCLUB no es fa responsable per la utilització que l’Usuari realitzi del contingut del lloc web que pugui suposar una violació de qualsevol tipus de norma, nacional o internacional, dels drets de propietat intel·lectual o industrial o de qualsevol altre dret de tercers .

FILMCLUB no assumeix cap responsabilitat davant dels seus Usuaris de les pèrdues, responsabilitats, danys i perjudicis, costos (inclosos els costos legals), sancions, multes, penalitzacions i despeses (inclosos els interessos) de qualsevol classe derivades, directament o indirectament, de l’ús de la informació o de l’adopció de decisions basades en ella o relacionades de qualsevol altra manera amb aquesta.

10. MODES DE COMUNICACIÓ

A l’efecte de les presents Condicions d’Ús i per a qualsevol comunicació que sigui precisa entre l’Usuari i FILMCLUB, aquests s’hauran de dirigir a hola@filmclub.click.

Protecció de dades

FILMCLUB protegirà les dades personals dels Usuaris i els utilitzarà només en la mesura que ho permeti la llei o sempre que els Usuaris hagin donat el seu consentiment. Els Usuaris poden trobar més informació a la Política de Privadesa del Lloc Web.

11. POLÍTICA DE COOKIES I TECNOLOGIES SIMILARS

Els Usuaris poden trobar més informació sobre aquest tema en la Política de Cookies del lloc web.

12. INDEPENDÈNCIA I INTEGRACIÓ DE LES CLÀUSULES

La il · licitud, invalidesa o ineficàcia de qualsevol de les clàusules de les presents Condicions d’Ús no afectarà l’eficàcia de la resta, sempre que els drets i obligacions de les parts derivats de les condicions d’ús no es veiessin afectats de forma essencial. S’entén per essencial qualsevol situació que lesioni greument els interessos de qualsevol de les parts, o que recaigui sobre l’objecte mateix les presents Condicions d’Ús. Aquestes clàusules han de reemplaçar o integrar-se amb altres que, sent conformes a la llei, responguin a la finalitat de les substituïdes. Les parts renuncien a qualsevol reclamació per danys i perjudicis que pogués demanar-se per aquesta circumstància.

13. LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ COMPETENT

Les presents Condicions d’Ús es regeixen per la legislació espanyola comuna. Si l’Usuari té la condició de consumidor, les presents Condicions d’Ús estaran també subjectes a qualsevol legislació local aplicable.

Qualsevol controvèrsia que pugui sorgir arran de l’ús del lloc web o de les presents Condicions d’Ús, se sotmetrà als tribunals competents de la ciutat de Barcelona (Espanya), i en el cas que es tracti d’un Usuari que actuï en el seu condició de consumidor, al tribunal del domicili que correspongui a l’Usuari / consumidor.

L’Usuari, en cas d’actuar en condició de consumidor, podrà igualment sotmetre qualsevol disputa derivada d’o relacionada amb les presents Condicions d’Ús a un procediment de resolució de conflictes alternatiu ( “ADR”). El llistat de plataformes ADR disponibles de la Comissió Europea es pot consultar al següent enllaç:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage